Obowiązki formalne sprzedającego i kupującego.

Radość ze sprzedaży samochodu obwarowana jest kilkoma obowiązkami formalnymi, zarówno ze strony sprzedającego, jak i kupującego.Dopilnowanie ich, uchroni od problemów z ubezpieczycielem, urzędem kominukacji i urzędem skarbowym.


umowa sprzedaży

źródło:https://serwisy.gazetaprawna.pl


1. Umowa sprzedaży – to najważniejszy dokument, potwierdzający fakt zawarcia transakcji i jej warunki, dlatego musi być przygotowana z dbałością o wszelkie szczegóły. Istotne jest, by zapis umowy stanowił o zrzeczeniu się praw do pojazdu i przekazaniu ich nabywcy. Równie ważne, choć wydaje się być oczywiste, należy podać datę i godzinę zawarcia umowy. Uchroni to jedną, jak i drugą ze stron za przewinienia drogowe dokonane w dniu zawarcia umowy. Ponadto, dokument musi zawierać dane sprzedającego i kupującego, spisane z dowodu tożsamości, uzupełnione o numer i serię tegoż dowodu tożsamości. Najlepiej, by był nim dowód osobisty, w okresie swojej ważności. Prawo jazdy nie jest według polskiego prawa dokumentem potwierdzającym tożsamość, a co za tym idzie dokumentem, na podstawie którego można zawierać umowy. Następnie należy podać dane pojazdu będącego przedmiotem transakcji: numer VIN, data produkcji, marka i model, pojemność silnika oraz kolor. Kolejny zapis umowy powinien wskazywać na zapoznanie się kupującego ze stanem technicznym pojazdu. Dalszym punktem umowy, powinien być zapis określający osobę pokrywającą podatek od czynności cywilnoprawnych. Spisanie pełnych danych obu stron transakcji z właściwego dokumentu tożsamości oraz uwzględnienie wszystkich wymienionych wyżej zapisów umowy jest konieczne w przypadku wykrycia oszustwa lub wykrycia wady ukrytej pojazdu - umowa sprzedaży staje się wówczas przedmiotem sporu. Umowę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. W przypadku, gdy pojazd jest współwłasnością, podpisy muszą złożyć wszyscy obecni właściciele pojazdu.


2. Podatek od czynności cywilnoprawnych – Najczęściej, według zapisów umowy, podatek ten płaci nabywca. Potrzebne jest wypełnienie druku PCC-3 (zajmuje to kilka minut), złożenie go w terminie do 14 dni oraz opłacenie podatku w wysokości 2% wartości pojazdu, wskazanej w umowie sprzedaży. Potwierdzenie zapłaty podatku należy zachować przez okres pięciu lat. Podatku nie zapłacimy wtrzechh przypadkach: gdy nabywcą jest osoba niepełnosprawna, dokonująca zakupu na własne potrzeby, w przypadku, gdy wartość pojazdu nie przekracza kwoty 1000 PLN oraz, gdypojazd został nabyty od przedsiębiorcy lub podmiotu, który z tytułu dokonania sprzedaży jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług (VAT) lub został zwolniony z tego podatku (kupujący otrzymał fakturę VAT lub VAT-marża).


3. Wydział komunikacji – sprzedający powinien w terminie 30 dni poinformować właściwy urząd komunikacji o zbyciu (sprzedaży, darowiźnie) pojazdu. Niewykonanie tego nie skutuje sankcjami prawnymi, ale zaleca się poinformowanie urzędu w Starostwie Powiatowym ze wzgędu na ewentualne grzywny lub kary za wykroczenia drogowe popełnione przez nowego nabywcę właściciela samochodu, który nie przerejestrował jeszcze auta. Na nabywcy spoczywa za to wspomniany obowiązek rejestracji samochodu (zdanie dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu).


4. Podatek dochodowy – podatek dotyczy osób, które sprzedają samochód wcześniej niż 6 miesięcy, licząc od daty zakupu pojazdu. Wówczas sprzedający zobowiązany jest do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W takiej sytuacji należy przedstawić w urzędzie skarbowym swój dochód będący różnicą między przychodem (kwotą za jaką sprzedajemy pojazd), a kosztem nabycia pojazdu. Warto udokumentować kupno wszelkich części zamiennych, usprawniających modyfikacji lub koniecznych remontów. Wspomniane wydatki obniżą kwotę, od której będzie naliczony podatek dochodowy. Deklarację podatkową trzeba złożyć najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku po sprzedaży samochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. W PIT-36 to pozycja „Dochody i straty” i podpunkt „inne źródła".


5. Towarzystwo ubezpieczeniowe – bezzwłocznie po sprzedaży samochodu należy powiadomić o tym dotychczasowego ubezpieczyciela. W tym celu należy podać niezbędne dane: datę zawarcia umowy sprzedaży, pełne dane zbywcy i nabywcy, w tym numery PESEL oraz dane pojazdu. Działanie to pozwala uniknąć problemów z regulowaniem bieżących zobowiązań. Może dojść do sytuacji, w której podzieliliśmy roczną opłatę na kilka rat. W momencie transakcji, obowiązek uiszczenia kolejnych rat spada na nabywcę. Wystawca polisy nie będzie miał takiej wiedzy, jeśli go nie poinformujemy. Tym samym, zwróci się o zapłatę do swojego dotychczasowego klienta. Co więcej, polisa OC ""przechodzi"" na nowego właściciela pojazdu. W przypadku, gdy kupujący wypowie umowę z daną ubezpieczalnią w ciągu 30 dni od daty transakcji, sprzedający może się starać o częściowy zwrot kosztów zakupu polisy.