Regulamin serwisu motookolica.pl

 1. Postanowienia wstępne.
 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Serwis motookolica.pl na rzecz użytkowników Internetu usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie motookolica.pl oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu motookolica.pl.
 2. Serwis motookolica.pl jest dostępny na stronie internetowej: www.motookolica.pl. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu motookolica.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.

 1. Definicje.
 1. Serwis motookolica.pl — prowadzony w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, dostępny w domenie internetowej motookolica.pl.
 2. Ogłoszenie — sporządzone przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenie dotyczące sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Serwisie motookolica.pl, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik — Ogłoszeniodawca, a także każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu motookolica.pl.
 4. Ogłoszeniodawca — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, którzy w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarli z motookolica.pl umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie motookolica.pl i korzystają z usług świadczonych w ramach Serwisu motookolica.pl.
 5. Konto Ogłoszeniodawcy — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie motookolica.pl na rzecz Ogłoszeniodawcy, umożliwiający korzystanie z Serwisu motookolica.pl i gromadzący informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu motookolica.pl. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Ogłoszeniodawcę unikalny adres email i utworzone przez Użytkownika hasło. Konto Ogłoszeniodawcy może być powiązane wyłącznie z jednym adresem e-mail.
 6. Cennik — zestawienie ustalanych opłat dla Ogłoszeniodawców, za usługi świadczone w ramach Serwisu motookolica.pl.
 7. Przedmiot Ogłoszenia — pojedynczy pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana albo rolnicza, a także inny towar, który zgodnie z decyzją administratora motookolica.pl może być przedmiotem Ogłoszenia w serwisie motookolica.pl.
 8. Regulamin — niniejszy Regulamin.

 1. Ogólne warunki korzystania z Serwisu motookolica.pl.
 1. Rejestracja Konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie motookolica.pl następuje poprzez utworzenie Konta w Serwisie motookolica.pl.
 2. Ogłoszenie w Serwisie motookolica.pl umieszcza Ogłoszeniodawca, który samodzielnie ustala jego treść.
 3. Ogłoszenie musi jednoznacznie dotyczyć sprzedaży tylko jednego Przedmiotu Ogłoszenia. W czasie emisji Ogłoszenia Ogłoszeniodawca nie ma możliwości zamiany Przedmiotu Ogłoszenia na inny. Jednocześnie ten sam Przedmiot Ogłoszenia w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia.
 4. Ogłoszenie powinno wskazywać na rzeczywistą cenę brutto lub opcjonalnie cenę netto. Pole „cena” w formularzu nie może zawierać kwoty raty czy ceny wykupu w przypadku umów leasingowych.
 5. Ogłoszenie powinno wskazywać na prawidłową kategorię Przedmiotu Ogłoszenia (np. w kategorii „osobowe” - osobowe itp.) i zawierać wyłącznie informacje istotne dla promocji Przedmiotu Ogłoszenia.
 6. W kategoriach obejmujących samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, maszyny budowlane i rolnicze mogą być zamieszczane wyłącznie Ogłoszenia dotyczące sprzedaży Pojazdów za cenę nie niższą niż 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych).
 7. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie motookolica.pl nie ma ograniczeń dla Ogłoszeniodawców, przy czym emisja Ogłoszenia po upływie 3miesięcy od dnia dodania ogłoszenia musi być potwierdzona przez Ogłoszeniodawcę w panelu użytkownika w Serwisie motookolica.pl. Po 3miesiącach aktywności Ogłoszenia w Serwisie, zostaje ono wyłączone do momentu, gdy Ogłoszeniodawca ponownie dokona aktywacji Ogłoszenia w panelu użytkownika, bez ponoszenia dodatkowych opłat za publikację.
 8. Serwis motookolica.pl daje Ogłoszeniodawcom gwarancję satysfakcji – tak długo, jak Ogłoszeniodawca będzie potwierdzał chęć sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia (potwierdzenie co 3 miesiące aktywności ogłoszenia), opłata za publikację ogłoszenia będzie pobrana jednorazowo przy dodawaniu Ogłoszenia. Przedłużanie okresu publikacji Ogłoszenia jest bezpłatne.
 9. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń nie mających związku z motoryzacją.
 10. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. Informacje dotyczące Przedmiotu Ogłoszenia, w tym m.in. cena, wynikające z treści Ogłoszenia powinny odpowiadać informacjom wskazanym przez Ogłoszeniodawcę w formularzu, wypełnianym podczas dodawania Ogłoszenia. Treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać czy Przedmiotem Ogłoszenia jest określony komplet czy pojedynczy Przedmiot Ogłoszenia oraz wskazywać czy określona przez Ogłoszeniodawcę cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Przedmiotu Ogłoszenia.
 11. Treści Ogłoszeniodawcy w postaci zdjęć dodanych przez Ogłoszeniodawcę do Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie Przedmiot Ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie. Na dodawanych przez Ogłoszeniodawcę zdjęciach do Ogłoszenia nie mogą znajdować się adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Ogłoszeniodawcę.
 12. Ogłoszeniodawca ma możliwość umieszczenia w ramach treści Ogłoszenia linku do nagrania wideo w serwisie internetowym YouTube (na warunkach korzystania określonych w ramach serwisu yotube.com), które stanowić będzie ruchomą prezentację Przedmiotu Ogłoszenia danego Ogłoszenia (dalej „Wideo”). Wideo może zostać dodane przez Użytkownika wyłącznie w oznaczonym do tego polu, niedozwolone jest zamieszczanie Wideo w polu Opisu Przedmiotu Ogłoszenia. Niedozwolone są Wideo prezentujące inne treści niż prezentacja oferowanego Przedmiotu Ogłoszenia, takie jak w szczególności: adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Ogłoszeniodawcę.
 13. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i wideo) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów motookolica.pl oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Serwis motookolica.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 14. Ogłoszeniodawca upoważnia motookolica.pl, w okresie emisji Ogłoszenia w serwisie motookolica.pl i w celu promocji Ogłoszenia, do publikacji zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych.
 15. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu motookolica.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody motookolica.pl i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów motookolica.pl oraz Ogłoszeniodawców. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie motookolica.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu motookolica.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody motookolica.pl.

 1. Zawarcie umowy.
 1. Zawarcie umowy przez Ogłoszeniodawcę w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga wykonania czynności wskazanych w pkt 5.1. poniżej i następuje z chwilą otrzymania przez Ogłoszeniodawcę wysłanej przez motookolica.pl wiadomości, o której mowa w pkt 5.2. poniżej.
 2. Zasady odstąpienia od umowy w przedmiocie emisji Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę, który jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.

 1. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę.
 1. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie motookolica.pl wymaga:
  1. wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu motookolica.pl, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz wcześniejszego zaakceptowania Regulaminu,
  2. aktywowania Ogłoszenia poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) następującymi sposobami:
   1. Przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez Dotpay S.A., krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790.
 2. Po wykonaniu przez Ogłoszeniodawcę wszystkich czynności wymienionych w pkt 5.1. powyżej, motookolica.pl przesyła na adres wskazany w formularzu wiadomość e-mail, w której potwierdza przyjęcie zamówienia emisji Ogłoszenia oraz inne wymagane prawem informacje.
 3. Aktywacja Ogłoszenia następuje w przypadku przelewu online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie - z chwilą zaksięgowania wpłaty;
 4. Emisja Ogłoszenia w Serwisie motookolica.pl rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 8 godzin od chwili aktywacji Ogłoszenia.
 5. Za pomocą formularza, o którym mowa w pkt 5.1.a. powyżej, Ogłoszeniodawca może także dołączyć do Ogłoszenia od 1 do 10 zdjęć Przedmiotu Ogłoszenia (w formacie określonym na stronie Serwisu motookolica.pl).
 6. Ogłoszeniodawca, w okresie emisji Ogłoszenia oraz w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia jego emisji w Serwisie motookolica.pl, ma dostęp do panelu administracyjnego pozwalającego na edycję tego Ogłoszenia, tj. na zmianę jego treści, w polach podlegających edycji, a także na przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia według punktu 3.7.

 1. Zasady odpowiedzialności.
 1. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, motookolica.pl, w zależności od rodzaju i skali naruszenia, może: uzależnić korzystanie z serwisu motookolica.pl od przedstawienia dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dane Użytkownika lub potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z zobowiązań względem motookolica.pl w tym w szczególności wykazania realizacji zaległych płatności, udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawiesić na czas określony lub nieokreślony emisję ogłoszenia lub funkcjonalność Konta Ogłoszeniodawcy w zakresie dostępu do poszczególnych usług w ramach Serwisu motookolica.pl, uzależnić rejestrację Konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie motookolica.pl od uzyskania uprzedniej pisemnej zgody motookolica.pl.
 2. Serwis motookolica.pl umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie oraz zmianę wybranej przez Ogłoszeniodawcę kategorii Ogłoszenia, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę.
 3. Serwis motookolica.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Serwis motookolica.pl nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Przedmiotów Ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 4. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. umieszczenie Ogłoszenia zawierającego informacje o zamiarze zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) Przedmiotu Ogłoszenia albo istotne zaniżenie wartości Przedmiotu Ogłoszenia, wystawienia Ogłoszenia dotyczące więcej niż jednego Przedmiotu Ogłoszenia, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii lub podanie informacji wprowadzających w błąd, jak również Ogłoszenia, które zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące Serwisowi motookolica.pl lub innym podmiotom, promocyjno-reklamowe lub ogłoszeniowe, linki lub logotypy kierujące do innych stron internetowych, innych niż motookolica.pl, wprowadzające w błąd. Naruszenie Regulaminu stanowi także umieszczenie Ogłoszeń dotyczących Przedmiotów Ogłoszeń spalonych pojazdów, Ogłoszeń mających charakter licytacji lub aukcji Przedmiotu Ogłoszenia oraz dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Grupę OLX działań określonych w pkt. 6.1. powyżej.
 5. Serwis motookolica.pl nie odpowiada ponadto za:
  1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  2. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  3. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  4. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Serwisu motookolica.pl,
  5. działanie siły wyższej.
 6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu motookolica.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Serwisu motookolica.pl lub Ogłoszeniodawców. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych.

 1. Opłaty i faktury.
 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu motookolica.pl na rzecz Ogłoszeniodawców są odpłatne. Wysokość opłat określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Ogłoszeniodawca w celu uzyskania faktury powinien zgłosić ten fakt mailowo na adres motookolica@gmail.com, podając wszystkie potrzebne dane płatnika oraz powołując się na numer id Ogłoszenia.
 3. Faktury wystawione w danym miesiącu obejmują należności za ten miesiąc. Faktury wystawione po upływie 7 dni od zakończenia miesiąca będą zawierać dodatkową adnotację: "Faktura została wystawiona na żądanie klienta po upływie 7 dni od wykonania usługi. Podatek należny wykazany na fakturze został rozliczony we właściwym okresie rozliczeniowym, poprzedzającym jej wystawienie".
 4. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.
 5. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 6. Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
  1. edycję treści dokumentu,
  2. komentowanie,
  3. wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
  4. montaż dokumentu,
  5. kopiowanie zawartości dokumentu,
  6. wydzielanie stron.

 1. Prywatność i Poufność.
 1. Serwis motookolica.pl zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Użytkownikom nie są ujawniane dane osobowe innych Użytkowników, poza informacjami umieszczonymi w Ogłoszeniu przez samego Ogłoszeniodawcę. Ujawnienie danych możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
 3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu motookolica.pl umowach.

 1. Postępowanie reklamacyjne.
 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Serwis motookolica.pl usług świadczonych w ramach Serwisu motookolica.pl, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu motookolica.pl.
 2. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: motookolica@gmail.com, w temacie wiadomości podając „reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Serwis motookolica.pl niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
 6. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji.

 1. Dezaktywacja ogłoszeń.
 1. W przypadku braku dokonania przez Ogłoszeniodawcę opłaty z tytułu emisji Ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, o których mowa w pkt 5.1., Ogłoszenie ulega trwałemu usunięciu.
 2. Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 3 miesięcy od zakończenia jego emisji skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego kolejnej emisji.
 3. W przypadku zakończenia emisji ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę, nie przysługuje zwrot opłaty za aktywację Ogłoszenia.

 1. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie.
 1. Świadczenie usług w ramach Serwisu motookolica.pl ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (Serwis motookolica.pl lub Ogłoszeniodawca) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: motookolica@gmail.com, w temacie podając „Rozwiązanie umowy”.
 2. Serwis motookolica.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Ogłoszeniodawcą, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
 3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Serwisu motookolica.pl, o której mowa w pkt 11.2. powyżej, Ogłoszeniodawca nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie motookolica.pl bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody Serwisu motookolica.pl.

 1. Zmiany Regulaminu.
 1. Serwis motookolica.pl może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia Serwisu, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu.
 2. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez Serwis motookolica.pl. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, Serwis motookolica.pl poinformuje Ogłoszeniodawców na stronie internetowej Serwisu motookolica.pl oraz drogą elektroniczną.
 3. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu motookolica.pl. Usługi aktywowane przez Ogłoszeniodawców przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: motookolica@gmail.com, które będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy z Serwisem motookolica.pl, z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu emisji wszystkich dotychczasowych Ogłoszeń.

 1. Postanowienia końcowe.
 1. W ramach usług dostępnych w serwisie motookolica.pl, Ogłoszeniodawca zleca publikowanie ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie) w domenie motookolica.pl, a także u podmiotów powiązanych i w innych mediach takich jak prasa, telewizja, sieć Internet oraz banery i billboardy. Jednocześnie Serwis motookolica.pl, może umieścić na zdjęciach przedstawiających Przedmiot Ogłoszenia znak wodny, zawierający wskazanie nazwy serwisu motookolica.pl, celem zabezpieczenie przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu motookolica.pl, a także w stosunku do Ogłoszeniodawców przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Ogłoszeniodawcy, w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Serwisem motookolica.pl, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu motookolica.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu motookolica.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsumenci mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 • Załącznik nr 1 - Cennik dla Ogłoszeniodawców.

  Cena aktywacji ogłoszenia jest stała i wynosi 15 PLN (słownie: piętnaście złotych). Czas publikacji ogłoszenia zależny jest tylko i wyłącznie od Ogłoszeniodawcy. Serwis motookolica.pl daje gwarancję satysfakcji, która polega na bezterminowym czasie emisji – dopóki Ogłoszeniodawca dysponuje Przedmiotem oferty i chce go sprzedać, dopóty Ogłoszenie jest aktywne w Serwisie.


 • Załącznik nr 2 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy.
  1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość z Serwisem motookolica.pl w terminie 15 dni od dnia jej zawarcia bez konieczności podawania przyczyny. W tym celu powinien przesłać do Serwisu motookolica.pl jednoznaczne oświadczenie na adres email motookolica@gmail.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed ww. terminem.
  2. W przypadku skorzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą, a Serwis motookolica.pl zwróci konsumentowi wszelkie dokonane płatności.
  3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, w przypadku gdy Serwis motookolica.pl wykonał usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, w przypadku gdy Serwis motookolica.pl dokona publikacji Ogłoszenia.

 • Załącznik nr 3 - Polityka Ochrony Prywatności.
  1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

   Administratorem Twoich danych jest właściciel Serwisu motookolica.pl, Bartosz Sobczak, zwany dalej Właścicielem Serwisu (motookolica.pl).

  2. JAKIE DANE ZBIERAMY NA TWÓJ TEMAT?

   Serwis gromadzi informacje takie jak: adres email (będący identyfikatorem konta), hasło do konta użytkownika, podana przez Użytkownika lokalizacja (np. Twojej firmy lub miejsce oględzin pojazdu) oraz numer telefonu.

  3. W JAKIM CELU GROMADZIMY DANE?

   Wyżej wymienione dane wykorzystywane są w celach weryfikacyjnych podczas procesu logowania do konta użytkownika, a także do umożliwienia kontaktu ogłoszeniobiorcy, z ogłoszeniodawcą w sprawie zamieszczonego ogłoszenia.

   Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies.

  4. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

   Serwis motookolica.pl przetwarza Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzane są Twoje dane osobowe, gdy:

   • jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy (pamiętaj, że korzystając z naszych Usług zawierasz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną).
   • jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego Serwisu.
   • jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na Serwisie motookolica.pl obowiązku prawnego.
  5. W JAKI SPOSÓB BĘDZIEMY INFORMOWAĆ O ZMIANACH W POLITYCE PRYWATNOŚCI?
  6. Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości email lub naszego Serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

  7. TWOJE PRAWA.
   • Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań.
   • Przesyłając na adres email motookolica@gmail.com swoje zgłoszenie, możesz poprawiać swoje dane osobowe, otrzymać ich kopię, czy też zażądać usunięcia konta w Serwisie motookolica.pl i związanych z nim danych osobowych. W związku z tym, że troszczymy się o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Użytkowników, żądania dotyczące realizacji Twoich praw powinny zostać zgłoszone z tego samego adresu mailowego, jakie funkcjonuje w naszym Serwisie. Wynika to z faktu, że tylko w taki sposób mamy szansę zweryfikować, czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę, której dane dotyczą (czyli naszego Użytkownika). Ponadto pamiętaj, że usunięcie Twoich danych jest możliwe dopiero po zakończeniu świadczenia przez nas usług, tzn. po usunięciu konta w Serwisie.
   • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
   • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.
   • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.
   • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania.
   • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.
   • Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych - realizując to prawo dostarczymy Tobie lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).
   • W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   • Czas realizacji żądań: dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię o wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.
  8. KOMUNIKACJA I DZIAŁANIA MARKETINGOWE.
  9. Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości email, SMS lub za pomocą powiadomień związanych z naszymi Usługami/Serwisem. Komunikacja będzie mieć na celu potwierdzenie Twojej rejestracji, informowanie Cię w sytuacji, gdy Twoje ogłoszenie stanie się aktywne/wygaśnie oraz w przypadku innych wiadomości transakcyjnych związanych z naszymi Usługami. Ze względu na to, że wysyłanie Ci tego rodzaju komunikatów jest z naszej perspektywy konieczne, możesz nie mieć możliwości rezygnacji z ich otrzymywania. Możesz jednak w każdej chwili zrezygnować z otrzymywanej komunikacji marketingowej przez wysłanie nam stosownego zgłoszenia email na adres motookolica@gmail.com.

   Komunikację marketingową możesz otrzymywać, gdy:

   • zgłosiłeś nam chęć otrzymywania takich informacji wyrażając swoją zgodę na komunikację marketingową;
   • dostarczyłeś nam swoje dane biorąc udział w konkursie; lub
   • zgłosiłeś swój udział w akcji promocyjnej.

  10. KOMU UDOSTĘPNIMY TWOJE DANE?
   • Organy ścigania, organy nadzorcze i inne: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.
   • Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.
   • Informacje dostępne publicznie: Jeśli korzystasz z naszych Usług i decydujesz się wystawić określony przedmiot na sprzedaż, możesz podjąć decyzję o ujawnieniu pewnych danych osobowych dla pozostałych użytkowników Serwisu motookolica.pl. Informacje te mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres email, Twoją lokalizację i numer kontaktowy. Pamiętaj, że każda informacja, którą ujawnisz innym użytkownikom może być przekazana dalej, dlatego powinieneś zachować w tej kwestii szczególną rozwagę.
   • Podmioty trzecie świadczące usługi: Korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi Usługami, np. przechowywanie danych w chmurze home.pl. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim.